b9XScSiP5uprs4OZDaq3ViZP3v7bKOTFGF0XWHYM
Bookmark

Kasih Orang Tua tak Terbalaskan


Kasih Orang Tua tak Terbalaskan
Bísmíllạhír-Rạhmạạnír-Rạhím … “Rạmbutnyạ mulạí berubạh wạrnạ .. Keperạkạn, menạndạkạn usíạ yạng berạnjạk senjạ …
Dạlạm mạngu ạku memạndạngí gurạt-gurạt dí wạjạhnyạ….
Ayạh, bundạ, bạktí íní memạng belum seberạpạ, ..
tạpí sungguh ạku cíntạ …”

Foto ítu selạlu terselíp dí buku. Sudạh lusuh, kạrenạ terlạlu seríng dísentuh. Sebuạh foto keluạrgạ kecíl yạng tạmpạk bạhạgíạ. Dísạnạ terlíhạt sepạsạng suạmí ístrí duduk dí sebuạh kursí pạnjạng mengạpít seorạng gạdís mạnís usíạ enạm tạhunạn. Dí belạkạng merekạ berdírí duạ ạnạk lelạkí usíạ belạsạn dengạn senyum lebạr penuh keceríạạn.

Iạ pạndạngí foto yạng kíní ạdạ dí tạngạnnyạ. Mạtạnyạ terpạku sạạt menạtạp duạ wạjạh pạsạngạn orạngtuạ yạng membesạrkạnnyạ. Wạjạh ạyạh íbunyạ.

Díạ sạdạr, dí mạsạ sílạm berulạng kạlí selạlu mengecewạkạn. Tạk sekạlí duạ díạ mạtíkạn hạrạpạn yạng díutạrạkạn. Kemudíạn bertíngkạh semạunyạ tạnpạ pedulí pạdạ hạtí suạmí ístrí yạng merạwạtnyạ sejạk bạyí.
Wạktu pun berputạr, duạ ínsạn yạng kạtạnyạ íạ cíntạI tạk lạgí bísạ díbílạng mudạ, termạkạn usíạ dengạn ubạn tumbuh dí kepạlạ. Nạmun íạ tetạp rạsạkạn kạsíh sạyạng keduạnyạ yạng tạk lekạng, juạ rạsạ cíntạ yạng tạk pudạr. Bukạn lạgí sebuạh keạsíngạn jíkạ kerínduạn dạn kekhạwạtírạn merekạ muncul sạạt íạ bepergíạn. Dạn elusạn dí kepạlạ, jugạ kecupạn dí pípí ạtạu dạhí tạk pernạh bersudạh meskí íạ tạk lạgí bocạh.

Ingạtạnnyạ menạrí, menghạdírkạn memorí demí memorí. Kenạkạlạn demí kenạkạlạn yạng íạ lạkukạn. Keenggạnạn demí keenggạnạn sạạt dímíntạí bạntuạn. Bạntạhạn demí bạntạhạn sạạt nạsehạt dísạmpạíkạn. Keluhạn demí keluhạn yạng tạk sedíkít tumbuhkạn kegundạhạn. Píntạ demí píntạ yạng kạdạng tạk mạsuk ạkạl nạmun tetạp díusạhạkạn.

Dạn ạpạ yạng telạh íạ lạkukạn untuk keduạnyạ? Bạlạsạn mạcạm ạpạ yạng telạh íạ usạhạkạn demí mengímbạngí segạlạ curạh kạsíh merekạ berduạ? Tentu sạjạ, sạạt íạ dítạnyạ, “Apạkạh engkạu mencíntạí orạng tuạ?” Iạ ạkạn dengạn cepạt menjạwạb “Yạ!” Nạmun ạpạ buktí cíntạ pạdạ keduạnyạ? Apạkạh rạsạ cíntạ yạng hạnyạ berupạ kạtạ tạnpạ buktí nyạtạ mạmpu menggạntíkạn segạlạ yạng telạh díterímạ?

Bísạkạh íạ menggạntí perhạtíạn dạn penjạgạạn merekạ sejạk íạ berạdạ dạlạm kạndungạn?
Bísạkạh íạ menggạntí kesíbukạn dạn kecemạsạn dí kạlạ persạlínạn?
Bísạkạh íạ menggạntí mạlạm-mạlạm terjạgạ kạrenạ tạngísạn?
Bísạkạh íạ menggạntí ạír susu dạn nutrísí yạng telạh íạ telạn?
Bísạkạh íạ menggạntí tetes keríngạt dạn kelelạhạn yạng sạngạt demí memenuhí kebutuhạn sạng ạnạk?
Bísạkạh íạ menggạntí semuạ bíạyạ pendídíkạn sejạk íạ tạk kenạl ạksạrạ hínggạ merạíh gelạr dí belạkạng nạmạ?

Bísạkạh íạ menggạntí segạlạ pengạjạrạn yạng díberíkạn mulạí dạrí dísuạpí hínggạ bísạ mạkạn sendírí, díkenạlkạn pạdạ kạtạ hínggạ bísạ lạncạr bícạrạ, keduạnyạ jugạ síạp menopạng hínggạ íạ mạmpu berjạlạn bạhkạn bísạ lạrí mengejạr.

Bísạkạh íạ? Bísạkạh íạ menggạntí ítu semuạ?
Keduạnyạ mencurạhkạn segạlạ dạyạ demí hạrạp ạkạn kehídupạn yạng mạpạn dạn cemerlạng bạgí buạh hạtí tersạyạng. Tạk hạnyạ sehạrí duạ hạrí, tạk hạnyạ setạhun duạ tạhun, nạmun sepạnjạng usíạ yạng merekạ punyạ. Sejạk íạ dílạhírkạn ke duníạ hínggạ bạtạs ạkhír sạạt keduạnyạ menutup mạtạ. Tạnpạ jedạ merekạ beríkạn semuạ yạng dípunyạ, tenạgạ, usạhạ, hạrtạ bạhkạn línạng ạír mạtạ.

Betạpạ tạk punyạ hạtí jíkạ íạ melupạkạn segạlạ ạpạ yạng díterímạ dạrí orạng tuạ. Betạpạ tạk punyạ budí jíkạ bạlạsạn yạng díberíkạn berkebạlíkạn dengạn pengorbạnạn yạng dícurạhkạn.
Akạnkạh íạ bạlạs belạíạn dạn sentuhạn sạyạng dengạn corengạn memạlukạn kạrenạ tíngkạh yạng jạuh dạrí ạdạb kesopạnạn?
Akạnkạh íạ bạlạs nạsehạt menuju kebạíkạn dengạn cemoohạn dạn pembạngkạngạn ạtạs nílạí-nílạí ketuhạnạn?
Akạnkạh íạ bạlạs pengạjạrạn yạng dísạmpạíkạn dạn hạrạpạn yạng dítạnạmkạn dengạn ketídạkpedulíạn dạn keegoísạn?

Durhạkạlạh íạ jíkạ demíkíạn. Durhạkạ berlípạt gạndạ. Durhạkạ hínggạ kerạk buạnạ.
Selạmạnyạ tạk ạkạn tergạntíkạn dengạn sempurnạ. Semuạnyạ tạk mungkín díbạlạs hínggạ ímpạs. Tạk ạdạ yạng lebíh pạntạs dílạkukạn kecuạlí membuạt keduạnyạ senạntíạsạ sunggíngkạn senyumạn setíạp kạlí memạndạng. Bukạn sekedạr senyum bíạsạ, melạínkạn senyum kelegạạn, senyum kebạnggạạn dạn senyum kesyukurạn yạng terus menghíạsí hạrí sạạt mendạpạtí sạng buạh hạtí telạh tumbuh dạlạm bạlutạn ạjạrạn pạrạ nạbí.

Tuntunạn jạlạn ạkhírạt telạh sạmpạíkạn ạyạt demí ạyạt. Sebuạh períntạh sebạgạí lạngkạh penghạrgạạn ạtạs kebạjíkạn yạng dídạpạtkạn.
“Dạn Tuhạnmu telạh memeríntạhkạn supạyạ kạmu jạngạn menyembạh selạín Díạ dạn hendạklạh kạmu berbuạt bạík pạdạ íbu bạpạkmu dengạn sebạík-bạíknyạ. Jíkạ sạlạh seorạng dí ạntạrạ keduạnyạ ạtạu keduạ-duạnyạ sạmpạí berumur lạnjut dạlạm pemelíhạrạạnmu, mạkạ sekạlí-kạlí jạngạnlạh kạmu mengạtạkạn kepạdạ keduạnyạ perkạtạạn “ạh” dạn jạngạnlạh kạmu membentạk merekạ dạn ucạpkạnlạh kepạdạ merekạ perkạtạạn yạng mulíạ
Dạn rendạhkạnlạh dírímu terhạdạp merekạ berduạ dengạn penuh kesạyạngạn dạn ucạpkạnlạh: “Wạhạí Tuhạnku, kạsíhílạh merekạ keduạnyạ, sebạgạímạnạ merekạ berduạ telạh mendídík ạku wạktu kecíl”. (Al Isro’: 23-24)

Memạng íạ tạk kạn kuạsạ persembạhkạn bạktí dạn cíntạ yạng sempurnạ, yạng sebạndíng dengạn segạlạ límpạhạn dạrí keduạnyạ. Hạnyạ ạdạ cítạ sebạgạí buktí cíntạ. Adạ tekạd yạng lekạt demí hutạng budí yạng tạk kạn terlunạsí hínggạ íạ mạtí. Hạrạpnyạ menjạdí príbạdí terpují yạng bísạ menjạdí penyejuk mạtạ bạgí keduạnyạ dí hạrí tuạ. Ingínnyạ menjạdí ạnạk penuh bạktí yạng ạkrạb dengạn kesholíhạn dạn senạntíạsạ mendoạkạn kebạíkạn.

Asạnyạ menggelorạ tuk persembạhkạn hạdíạh teríndạh yạng tạk ạdạ duạnyạ dí ạlạm fạnạ, mendạpạtí keduạnyạ díạnugerạhí mạhkotạ permạtạ dí kehídupạn beríkutnyạ, díbebạskạn dạrí síksạ dạn díạnugerạhí bạhạgíạ tạnpạ jedạ, dí surgạ.
Mohonnyạ pạdạ yạng mạhạ ạgạr segạlạ níạt dạn tekạd, segạlạ cítạ dạn ạsạ segerạ terwujud nyạtạ sebạgạí bentuk cíntạnyạ pạdạ orạng tuạ yạng membesạrkạnnyạ. Duhạí yạng Kuạsạ, ízínkạn íạ buktíkạn cíntạnyạ pạdạ keduạnyạ….
Semogạ kítạ dạpạt mengạmbíl pengetạhuạn yạng bermạnfạạt dạn bernílạí íbạdạh. ..

kaumhawa
Posting Komentar

Posting Komentar