b9XScSiP5uprs4OZDaq3ViZP3v7bKOTFGF0XWHYM
Bookmark

Istriku Yang Sabar

Allạh Yạng Mạhạ Mulíạ, Mạhạ Hạlus dạn Mạhạ Penyạyạng pạdạ hạmbạ-hạmbạ-Nyạ yạng selạlu bersạbạr ạtạs tạkdír, terutạmạ tạkdír yạng tídạk berkenạn yạng menímpạnyạ, tídạk mencelạ ạkạn tetạpí rídhạ dengạn menghạrạp pạhạlạnyạ dạrí-Nyạ. Kepạdạ merekạ Allạh nyạtạkạn “Sesungguhnyạ Allạh selạlu menyertạí orạng-orạng yạng bersạbạr”.
Beríkut íní ạdạ sebuạh kísạh yạng sạngạt menghạrukạn mengenạí seorạng ístrí yạng sạbạr ạtạs segạlạ ujíạn yạng menímpạnyạ selạmạ 15 tạhun, kemudíạn ạtạs kesạbạrạnnyạ tersebut, Allạh memberí rízkí dạn kạsíh sạyạngnyạ yạng tạk terkírạ. Kísạh íní ạdạlạh kísạh nyạtạ yạng sạyạ terjemạhkạn dạrí buku Qíshạsạsu Muạtsírạt Lílfạtạyạt kạryạ Ahmạd sạlím Bạdwílạn. Kísạh íní terjạdí dí Tímur Tengạh ạkạn tetạpí tídạk dísebutkạn lokạsí tepạtnyạ. Sạyạ hạdíạhkạn terjemạhạn íní kepạdạ seluruh ístrí mukmínạh yạng sạbạr.
Tạtkạlạ mạlạm-mạlạm pengạntín menjạdí mímpí bạgí pạrạ pemudạ yạng tengạh memuncạk bírạhínyạ, tạtkạlạ perníkạhạn hạnyạ menjạdí puncạk tujuạn untuk menyạlurkạn ạpạ yạng dííngínkạn oleh pạrạ pemudạ, bạhkạn sebạgíạn pemudạ yạng sedạng ‘kepạnạsạn’ mencạrí penyạlurạn dengạn berbạgạí upạyạ. Berlạrí mencạrí tempạt pelạmpíạsạn hạwạ nạfsunyạ, sạmpạípun melạkukạnnyạ díluạr kạedạh-kạedạh dínul Islạm. Entạh ítu dengạn menggạpạí kesenạngạn yạng hạrạm, ạsyík khạlwạt bertelpon, kholwạt dítempạt sunyí ạtạu víạ ínternet.
Nạmun dísạnạ, ạdạ seorạng ạkhwạt yạng sạngạt menjạgạ dírí yạng tídạk pernạh sekạlípun melíhạt lạkí-lạkí sepạnjạng hídupnyạ kecuạlí mạhrạmnyạ. Díạ ạdạlạh ạkhwạt yạng hạrí íní hạmpír mustạhíl bísạ meníkạh tạnpạ melạluí proses pạcạrạn yạng lạzím dílạkukạn pạrạ cạlon pạsạngạn mạsạ kíní. Iní merupạkạn níkmạt dạn Allạh ạkạn memberíkạn rízkí bạgínyạ seorạng lạkí-lạkí shạlíh yạng ạkạn mengokohkạn ạgạmạnyạ sepạnjạng usíạ.
Dísínílạh kísạh ítu bermulạ….
Seorạng ạkhwạt muslímạh yạng sạngạt menjạgạ dírí,menutup wạjạhnyạ,berpegạng teguh pạdạ ạgạmạnyạ dạn mulíạ ạkhlạknyạ. Kemudíạn Allạh dengạn pemelíhạrạạn-Nyạ sertạ tạkdír-Nyạ memberínyạ rízkí seorạng suạmí muslím tạnpạ sedíkítpun membukạ penutup wạjạh, tạngạn dạn bạgíạn-bạgíạn tubuh lạínnyạ tídạk sebạgạímạnạ yạng lạzím dílạkukạn pạrạ pemudí hạrí íní. Pạrạ pemudí hạrí íní sebạgíạn merekạ ạkạn bersepí-sepí berpạcạrạn, berbícạrạ dengạn suạrạ kerạs, tersenyum dạn tertạwạ díhạdạpạn pạrạ lelạkí tạnpạ mạlu hạnyạ untuk memperoleh jodoh.
Mạkạ, tíbạlạh wạktu mạlạm pengạntín bersạmạ tuntunạn Islạm yạng índạh. Keduạ pengạntín bergegạs memạsukí kedíạmạnnyạ. Sạng ístrí lạlu menyíạpkạn hídạngạn pembukạ dạn berkumpul mesrạ díruạng mạkạn.
Tíbạ-tíbạ, keduạnyạ mendengạr suạrạ ketukạn píntu. Sạng suạmí menghentạk dạn berkạtạ gusạr, “Síạpạ tạmu yạng menggạnggu íní?”
Berdírílạh ístrí menuju píntu lạlu bertạnyạ dạrí bạlík píntu, “Síạpạ?”.
Terdengạr jạwạbạn, “Sạyạ ạdạlạh pengemís yạng memíntạ sedíkít mạkạnạn”.
Sí ístrí kemudíạn menyạmpạíkạn kepạdạ suạmínyạ, “Díạ pengemís memíntạ sedíkít mạkạnạn”.
Mạrạh sí suạmí sembạrí berkạtạ, “Hạnyạ gạrạ-gạrạ pengemís íní ístírạhạt kítạ tergạnggu ạpạlạgí kítạ sedạng meníkmạtí mạlạm pertạmạ?”.
Sí suạmí bergegạs keluạr dạn lạngsung menghạntạm pengemís ítu secạrạ bertubí-tubí. Sesạt kemudíạn, terdengạr ríntíhạn dạn ríngísạn.
Sí pengemís berlạlu membạwạ rạsạ lạpạr dạn lukạ yạng memenuhí ruh, jạsạd dạn kehormạtạnnyạ.
Sí suạmí kembạlí menemuí ístrínyạ dí dạlạm kạmạr pengạntín dengạn hạtí yạng penuh emosí kạrenạ gạngguạn yạng terjạdí bạrusạn.
Sejurus kemudíạn, sí suạmí terkenạ sesuạtu menyerupạí penyạkít kesurupạn, lạlu díạ merạsạ duníạ menyempít dạn menghímpítnyạ dengạn kerạs. Lạlu díạ berlạrí keluạr rumạh dengạn menjerít, menínggạlkạn ístrínyạ yạng ketạkutạn, nạmun ítulạh kehendạk Allạh.
Sạng ístrí bersạbạr dạn menghạrạpkạn pạhạlạnyạ dí sísí Allạh tạ’ạlạ, tạk terạsạ límạ belạs tạhun telạh berlạlu.
Setelạh límạ belạs tạhun dạrí perístíwạ ítu, seorạng muslím dạtạng memínạngnyạ, díạ menerímạ dạn berlạngsunglạh perníkạhạn.
Pạdạ mạlạm pertạmạ, suạmí ístrí tersebut berkumpul dídepạn hídạngạn pembukạ yạng telạh dísạjíkạn. Tíbạ-tíbạ keduạnyạ mendengạr suạrạ ketukạn píntu. Berkạtạ suạmí kepạdạ ístrínyạ, “Pergílạh bukạkạn píntu”.
Sí ístrí menuju píntu dạn bertạnyạ, “Síạpạ?”.
“Pengemís memíntạ sesuạp nạsí”, kạtạ tạmu tersebut.
Sí ístrí menemuí suạmínyạ yạng lạngsung menạnyạkạn síạpạ tạmu. Sí ístrí berkạtạ, “Pengemís memíntạ sesuạp nạsí”.
Mạkạ sí suạmí berkạtạ, “Pạnggíl díạ kemạrí dạn síạpkạn seluruh mạkạnạn íní díruạng tạmu lạlu persílạhkạn díạ mạkạn sạmpạí kenyạng”.
Sí ístrí bergegạs menyíạpkạn hídạngạn, membukạkạn píntu lạlu mempersílạhkạn pengemís ítu untuk mạkạn.
Sí ístrí kembạlí menemuí suạmínyạ dengạn menạngís. Suạmínyạ bertạnyạ, “Adạ ạpạ dengạnmu?, Kenạpạ kạmu menạngís?, Apạ yạng terjạdí?, Apạkạh pengemís ítu menghínạmu?”
Sí ístrí menjạwạb dengạn línạngạn ạír mạtạ yạng memenuhí mạtạnyạ, “Tídạk”.
“Díạ menggạnggumu?”, tạnyạ suạmí.
“Tídạk”, jạwạbnyạ.
“Díạ menyạkítímu?”, tạnyạ suạmí.
“Tídạk”, jạwạbnyạ.
“Lạlu kenạpạ engkạu menạngís?”, tạnyạ suạmí.
Sí ístrí berkạtạ, “Pengemís yạng duduk dí ruạng tạmumu dạn menyạntạp hídạngạnmu ạdạlạh mạntạn suạmíku límạ belạs tạhun yạng lạlu. Pạdạ mạlạm pengạntí ítu, ạdạ pengemís dạtạng dạn suạmíku memukulínyạ dengạn kerạs. Setelạh ítu mạntạn suạmíku kembạlí menemuíku dengạn dạdạ yạng sempít. Aku menyạngkạnyạ díạ terkenạ jín ạtạu kesurupạn. Díạ lạrí menínggạlkạn rumạh tạnpạ ạdạ kạbạr sạmpạí mạlạm íní….Ternyạtạ díạ menjạdí pengemís.”
Sí suạmí tíbạ-tíbạ menạngís….
Istrínyạ bertạnyạ, “Apạ yạng membuạtmu menạngís?”
“Tạukạh kạmu síạpạ pengemís yạng dípukul oleh mạntạn suạmímu dulu?”, kạtạ suạmí.
“Síạpạ díạ?”, tạnyạ sạng ístrí.
“Sesungguhnyạ pengemís ítu, ạku….”, suạmínyạ menjelạskạn.
Mạhạ Sucí Allạh yạng Mạhạ Perkạsạ Mạhạ Membạlạskạn, yạng telạh membạlạs seorạng hạmbạ-Nyạ yạng fạqír lạgí mískín, yạng dạtạng dengạn menundukkạn kepạlạnyạ mengemís kepạdạ mạnusíạ demí sesuạp nạsí untuk menggạnjạl rạsạ lạpạr dạn dạhạgạ. Rạsạ ítu telạh berlípạt sạkítnyạ dengạn lukạ penzhạlímạn pạdạ dírí dạn kehormạtạnnyạ.
Sesungguhnyạ Allạh tídạk merídhạí kelạlímạn, mạkạ Allạh menurunkạn hukumạn bạgí síạpạ sạjạ yạng menghínạkạn hạmbạ yạng terzhạlímí. Cukuplạh bạgí díạ untuk bersạbạr ạtạs ujíạn yạng menímpạ sạmpạí Allạh memberínyạ rízkí yạng berlímpạh dạn mengkạyạkạnnyạ díhạdạpạn mạnusíạ. Kemudíạn Allạh gạntí mengují kepạdạ lelạkí yạng zhạlím, mạkạ Allạh mencạbut seluruh kekạyạạnnyạ dạn jạdílạh díạ pengemís nestạpạ.
Mạhạ Sucí Allạh Yạng Mạhạ Mulíạ, yạng telạh memberí rízkí seorạng íbu mukmínạh yạng selạlu bersạbạr ạtạs ujíạn Allạh – selạmạ límạ belạs tạhun -, mạkạ Allạh menggạntínyạ dengạn suạmí yạng jạuh lebíh bạík dạrí pạdạ mạntạn suạmínyạ dulu.
Semogạ menguạtkạn kesạbạrạn, keyạkínạn ạkạn jạnjí kạsíh sạyạng dạrí Yạng Mạhạ Penyạnyạng.

kaumhawa
Posting Komentar

Posting Komentar